Konferenčné poplatky

 

Konferenčný poplatok 40 Eur

Konferenčný poplatok zahŕňa občerstvenie počas konferencie, obed, večeru a náklady spojené s vydaním recenzovaného zborníka abstraktov, samostatného čísla recenzovaného časopisu Školská fyzika a recenzovaného zborníka príspevkov z konferencie s ISBN.

Pre učiteľov prírodovedných predmetov základných a stredných škôl je konferenčný poplatok 25 Eur.

 

Platba bankovým prevodom na účet Katolíckej univerzity (pri registrácii ukázať potvrdenie o platbe)

Bankové spojenie pre tuzemský (Slovensko) platobný styk:

  Číslo účtu: 7000224305/8180
  Variabilný symbol: 130280
  Správa pre prijímateľa: priezvisko

 

Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk:

  IBAN: SK8681800000007000224305
  SWIFT Kod: SUBASKBX
  Adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
  Variabilný symbol: 130280
  Správa pre prijímateľa: priezvisko

 

Platba v hotovosti pri registrácii.

 

Bez vložného sa môžu zúčastniť študenti a doktorandi Katolíckej univerzity. Nebudú však mať nárok na zborník, občerstvenie a stravu.