Cieľ konferencie

 

Astronómia a astrofyzika je príkladom vedného odboru, ktorý úzko súvisí s množstvom, najmä prírodovedných odborov, medzi ktoré je možné zahrnúť najmä fyziku, chémiu, matematiku, informatiku, geológiu, meteorológiu, geografiu, biológiu apod.. Je to výborný príklad vedného odboru, na ktorom je možné demonštrovať jednotu prírody a z toho vyplývajúcu nevyhnutnosť rozvíjať medziodborové vzťahy. Pre tieto svoje vlastnosti je astronómia a astrofyzika prírodnou vedou, ktorá významnou mierou prispieva k utváraniu nášho obrazu sveta a výrazne formuje aj naše predstavy o ňom.

Astronómia a astrofyzika je celosvetovo hodnotená ako veľmi vhodný predmet pre vyučovanie prírodných vied. Základy astronómie a astrofyziky by mali byť súčasťou základného vzdelania každého človeka. Medzi tradičnými vyučovacími predmetmi, ktoré sa na základných a stredných školách v Slovenskej republike a v Českej republike vyučujú, sa astronómia a astrofyzika nenachádza.

Hlavným cieľom vedeckej konferencie “Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí“ je vytvoriť medzinárodný priestor pre výmenu poznatkov, analyzovať aktuálne problémy v oblasti vyučovania astronómie a astrofyziky a prispieť ku skvalitneniu vyučovania základných poznatkov z astronómie a astrofyziky v predprimárnom vzdelávaní, na 1. a 2. stupni základných škôl a na stredných školách nie len v rámci vyučovania v škole, ale aj v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti v oblasti astronómie (astronomické krúžky, astronomická olympiáda, astronomické súťaže apod.) a úlohou hvezdárni a planetárií vo vyučovaní.